Washington State

Office of the Attorney General

Attorney General

Bob Ferguson

Ang Washington Attorney General’s Office (AGO, Tanggapan ng Punong Abogado ng Washington) ay magbibigay ng waiver o pagkilala para sa personal na paghahain ng orihinal na paunawa sa proseso para sa Pagpapatawag at Pagrereklamo pagkatapos lang matanggap nang aktuwal ang Pagpapatawag at Pagrereklamo sa sumusunod na email address:  serviceATG@atg.wa.gov.  Ang waiver o pagkilalang ito sa personal na paghahain ay sumasaklaw lang sa mga demanda laban sa Estado ng Washington, at sa mga ahensiya at opisyal ng estado na idinemanda dahil sa kanilang trabaho.  Hindi pinapayagan ng AGO na i-waive ang orihinal na paunawa sa proseso para sa mga nasasakdal na indibiduwal na pinangalanan. Ang waiver o pagkilala sa personal na paghahain ay may bisa sa petsa kung kailan ito inisyu, hindi sa petsa ng pag-email o pagtanggap sa email ng Pagpapatawag at Pagrereklamo.    Ang waiver o pagkilala sa personal na paghahain sa prosesong ito ay ibibigay sa email na isusulat ng isang Assistant Attorney General (Katuwang na Punong Abogado) na mismong kikilala sa pagtanggap ng Pagpapatawag at Pagrereklamo.  Ang “auto-reply” mula sa padadalhang email address ay hindi magsisilbing waiver o pagkilala sa personal na paghahain.    

HUWAG GAMITIN ANG EMAIL ADDRESS NA ITO PARA MAGPADALA NG ANUPAMANG IBANG DOKUMENTONG NAUUGNAY SA NAGAGANAP NA PAGLILITIS O PARA LANG MAKIPAG-USAP SA AGO.  Para magpadala ng anupamang ibang dokumento (bukod sa orihinal na Pagpapatawag at Pagrereklamo) na nauugnay sa nagaganap na paglilitis, makipag-ugnayan sa nakatalagang Katuwang na Punong Abogado.   Para magreklamo bilang consumer, o makipag-ugnayan o humiling ng kopya ng pampublikong rekord bilang constituent, kumonsulta sa website ng AGO sa www.atg.wa.gov. May bisa ang waiver na ito hangga't walang inilalabas na bagong paunawa, at maaari itong baguhin o i-update kung kailangan.