Washington State

Office of the Attorney General

Attorney General

Bob Ferguson

Nhiều nguồn tài liệu khác có sẵn bằng ngôn ngữ này.

Theo kết quả của luật pháp được đề xuất bởi Attorney General’s Office (Văn Phòng Tổng Chưởng Lý) và được Cơ Quan Lập Pháp thông qua, có 4 triệu cư dân tiểu bang Washington hiện đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc miễn phí hoặc chiết khấu tại các bệnh viện trên khắp tiểu bang Washington.

Đường dẫn nhanh:

Bảng tính đủ điều kiện

Câu Hỏi Thường Gặp

Có khoảng một nửa số cư dân tiểu bang Washington đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc miễn phí hoặc giảm giá tại các bệnh viện tiểu bang Washington.  Những biện pháp bảo vệ này áp dụng cho các khoản chi phí tự trả cho bệnh viện, bao gồm khoản đồng thanh toán và khấu trừ, bất kể mọi tình trạng bảo hiểm. Luật của tiểu bang Washington hiện cung cấp các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ nhất trong nước đối với các khoản chi phí tự trả cho bệnh viện.

Luật mới làm tăng đáng kể khả năng đủ điều kiện nhận các khoản chi phí tự trả cho bệnh viện như các khoản đồng thanh toán và khấu trừ, cũng như mở rộng khả năng đủ điều kiện để được hưởng chiết khấu. Trước khi có luật mới, một người mẹ/cha đơn thân phải làm hai công việc với mức lương tối thiểu cho 50 giờ mỗi tuần đã không đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tài chính tại các bệnh viện ở Washington. Luật mới đã thay đổi thực trạng đó.

Luật này đảm bảo tất cả cư dân tiểu bang Washington trong phạm vi 300% của mức nghèo liên bang đều đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính đối với các hóa đơn tự trả cho bệnh viện. Các gia đình chiếm tới 400% mức nghèo liên bang có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính tùy thuộc vào bệnh viện.  Luật mới đưa ra hai bậc hỗ trợ tài chính - một bậc cho các bệnh viện và hệ thống chăm sóc sức khỏe lớn (Bậc 1) và bậc còn lại cho các bệnh viện độc lập, nhỏ hơn (Bậc 2).

Kiểm tra biểu đồ dưới đây để xem liệu quý vị hoặc bất kỳ ai trong gia đình có đủ điều kiện hay không. Biểu đồ thể hiện mức thu nhập đủ điều kiện được giảm giá tại các bệnh viện Bậc 1 và Bậc 2 (nhấn vào đây để xem danh sách không chính thức về bậc của các bệnh viện):

Chart listing potential discounts

 


Tính toán tỉ lệ phần trăm mức thu nhập của quý vị so với mức nghèo liên bang:

Mức Thu Nhập Hàng Năm:
Số Dân:

 

 

Biểu đồ và bảng tính được cung cấp chỉ phục vụ mục đích ước lượng. Tư vấn trực tiếp với bệnh viện của quý vị để xác định tính đủ điều kiện cụ thể của quý vị. Nếu quý vị cho rằng bệnh viện đang không tuân theo luật, hãy gửi đơn khiếu nại đến Tổng Chưởng Lý tại địa chỉ https://www.atg.wa.gov/file-complaint


Câu Hỏi Thường Gặp

 

Thế nào là “dịch vụ chăm sóc từ thiện”?

Luật chăm sóc từ thiện của Washington yêu cầu các bệnh viện phải cung cấp hỗ trợ tài chính cho những bệnh nhân có thu nhập thấp để giúp họ thanh toán cho các khoản chi phí y tế tự trả. Cụ thể, chúng ta đang nói đến không chỉ những người không có bảo hiểm mà cả những người có bảo hiểm. Nhiều người đang phải đối mặt với các khoản chi phí tự trả khá lớn ngay cả khi có bảo hiểm và luật chăm sóc từ thiện của chúng ta sẽ giúp những cá nhân đó.

 

Có yêu cầu độ tuổi tối thiểu là bao nhiêu không?

Không. Không có yêu cầu về độ tuổi tối thiểu hay tối đa đối với việc đủ điều kiện. Tất cả cư dân tiểu bang Washington đều đủ điều kiện.

 

Quý vị có phải tham gia Medicare hay Medicaid để được sử dụng dịch vụ chăm sóc từ thiện không?

Không, dịch vụ chăm sóc từ thiện áp dụng cho tất cả cư dân tiểu bang Washington, cho dù họ có bảo hiểm y tế công, bảo hiểm y tế tư nhân hay không có bảo hiểm. Dịch vụ chăm sóc từ thiện bao trả các khoản chi phí tự trả của quý vị, bất kể tình trạng bảo hiểm, dựa trên mức thu nhập của quý vị.

 

Tôi có cần phải là công dân Hoa Kỳ để được đăng ký nhận dịch vụ chăm sóc từ thiện không?

Không, tất cả bệnh nhân có thể đăng ký nhận dịch vụ chăm sóc từ thiện bất kể tình trạng nhập cư của họ.

 

Việc nhận dịch vụ chăm sóc từ thiện có ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện của tôi đối với An Sinh Xã Hội, Medicare hay Medicaid không?

Không ảnh hưởng. Dịch vụ chăm sóc từ thiện áp dụng cho một phần hóa đơn bệnh viện mà quý vị phải thanh toán - chẳng hạn như các khoản khấu trừ và đồng thanh toán. Medicaid và Medicare vẫn sẽ bao trả khoản chia sẻ chi phí và sau đó dịch vụ chăm sóc từ thiện sẽ được áp dụng cho những khoản còn lại mà bệnh nhân phải tự trả.

 

Có phải Medicaid và/hoặc Medicare không thanh toán cho mọi dịch vụ?

Không hẳn là như vậy. Có thể có khoản chi phí tự trả liên quan đến bất kỳ dịch vụ chăm sóc nào tại bệnh viện phụ thuộc vào việc những dịch vụ nào được bao trả. Điều đó cũng áp dụng đổi với bảo hiểm tư nhân.

 

Có phải loại hỗ trợ tài chính này chỉ dành cho những người có thu nhập rất thấp? Tôi không cho rằng bản thân đủ tiêu chuẩn nhận “Từ Thiện”.

Quý vị có thể sẽ ngạc nhiên. Các hóa đơn bệnh viện rất đắt đỏ đối với mọi người. Đó là lý do tại sao luật mới này mở rộng tính đủ điều kiện. Ví dụ, một gia đình 4 người có mức thu nhập hộ gia đình lên đến khoảng $83.000 sẽ đủ điều kiện ít nhất là được giảm giá tại mọi bệnh viện trên toàn tiểu bang. Tại các bệnh viện lớn, họ sẽ đủ điều kiện không phải thanh toán các khoản chi phí tự trả. Tại các bệnh viện lớn nhất của tiểu bang, các gia đình 4 người có thu nhập lên đến $111.000 hàng năm sẽ đủ điều kiện ít nhất là được giảm giá các khoản chi phí tự trả.

 

Có phải dịch vụ chăm sóc từ thiện chỉ áp dụng cho các dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện? Còn về những lần thăm khám tại phòng khám?

Dịch vụ chăm sóc từ thiện áp dụng cho các dịch vụ y tế được nhận tại bệnh viện. Tuy nhiên, có những lúc bệnh viện liên kết với các phòng khám sẽ mở rộng phạm vi chính sách dịch vụ chăm sóc từ thiện của bệnh viện đến các phòng khám đó. Việc cần thiết nhất là luôn phải đặt câu hỏi.

 

Các lần thăm khám tại Phòng Cấp Cứu, chụp x-quang hay thủ tục ngoại trú có được bao trả tại bệnh viện không?

Dịch vụ chăm sóc từ thiện áp dụng cho các dịch vụ y tế được nhận tại bệnh viện. Các dịch vụ đó bao gồm dịch vụ chăm sóc tại phòng cấp cứu ở bệnh viện. Các dịch vụ cũng bao gồm bất kỳ lần chụp, xét nghiệm hay thủ tục nào thực hiện tại bệnh viện. Dịch vụ chăm sóc từ thiện có thể không bao trả các hóa đơn từ bác sĩ hay nhà cung cấp khác không được thuê bởi bệnh viện.

 

Có phải dịch vụ chăm sóc từ thiện chỉ áp dụng cho các hóa đơn trong tương lai, hay áp dụng cho cả các hóa đơn trước đó?

Dịch vụ chăm sóc từ thiện áp dụng cho cả các hóa đơn của dịch chăm sóc trong tương lai và trước đó, miễn là chưa được phán quyết bởi tòa án. Cho dù hóa đơn có thời hạn đã qua lâu hay bị lấy lại cũng đều được chấp nhận. Nếu quý vị đủ điều kiện, dịch vụ chăm sóc từ thiện có thể áp dụng cho hóa đơn bệnh viện của quý vị.

 

“Bậc 1” và “Bậc 2” có gì khác nhau?

Các bệnh viện lớn, bệnh viện tại thành thị chiếm 80% tổng số giường bệnh đều có bậc riêng với mức chiết khấu cao hơn. Chúng tôi gọi các bệnh viện lớn hơn này là Bậc 1, có khoảng 3 triệu cư dân tiểu bang Washington sẽ được nhận dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện miễn phí ở các bệnh viện Bậc 1 và 1 triệu cư dân khác sẽ được nhận dịch vụ chăm sóc chiết khấu. Các bệnh viện độc lập nhỏ hơn và bệnh viện ở nông thôn - chỉ chiếm khoảng 20% tổng số giường bệnh quanh tiểu bang - là bệnh viện Bậc 2, cung cấp mức chiết khấu ít hơn một chút.

 

Khi tôi nhận dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện, tôi có 2 hóa đơn khác nhau - một hóa đơn từ bệnh viện và cái còn lại từ bác sĩ. Có phải cả 2 hóa đơn đều đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo luật chăm sóc từ thiện không?

Chỉ những bệnh viện được yêu cầu cung cấp dịch vụ chăm sóc từ thiện. Luật không yêu cầu các hóa đơn của bác sĩ phải đủ điều kiện. Tuy nhiên, nhiều bệnh viện có yêu cầu bác sĩ hoạt động tại các bệnh viện đó phải tuân thủ chính sách dịch vụ chăm sóc. Kiểm tra bệnh viện của quý vị để xem các bác sĩ có thực hiện hay không.

 

Sẽ ra sao nếu tôi có nhà ở hoặc có tài khoản hưu trí? Những tài sản đó có thể làm tôi không đủ điều kiện không?

Điều quan trọng nhất là các bệnh viện không thể xem xét việc sở hữu nơi ở chính của quý vị hoặc giá trị của tài sản khi đánh giá tính đủ điều kiện để nhận dịch vụ chăm sóc từ thiện, do đó, việc sở hữu nhà riêng sẽ không ảnh hưởng đến dịch vụ chăm sóc từ thiện. Các bệnh viện có thể xem xét một số tài sản khi đánh giá tính đủ điều kiện, nhưng các ngưỡng này cao và hầu hết người tiêu dùng có thu nhập đủ điều kiện để nhận dịch vụ chăm sóc từ thiện sẽ không bị loại trừ dựa trên tài sản của họ.

 

Dịch vụ chăm sóc từ thiện có bao trả cho các tình trạng bệnh như Altzheimer không?

Dịch vụ chăm sóc từ thiện áp dụng cho các dịch vụ y tế được nhận tại bệnh viện. Việc đủ điều kiện không được xác định bởi các tình trạng y tế nhất định. Tuy nhiên, có những lúc bệnh viện liên kết với các phòng khám sẽ mở rộng phạm vi chính sách dịch vụ chăm sóc từ thiện của bệnh viện đến các phòng khám đó. Việc cần thiết nhất là luôn phải đặt câu hỏi.

 

Có phải việc tăng các mức giảm giá sẽ gây ra khó khăn tài chính cho các bệnh viện?

Oregon đã thông qua một đợt mở rộng dịch vụ chăm sóc từ thiện tương tự vào năm 2019. Nhóm pháp lý của chúng tôi đã thảo luận với Cơ Quan Y Tế Oregon. Họ báo cáo rằng không thấy bất kỳ minh chứng nào cho thấy các yêu cầu về dịch vụ chăm sóc từ thiện của họ đang gây ra khó khăn tài chính cho bệnh viện. Chúng ta cũng nên hiểu rõ rằng chúng ta đang nói về khoản chi phí y tế tự trả, không phải toàn bộ hóa đơn y tế của bệnh nhân, trong hầu hết trường hợp. Các bệnh viện vẫn sẽ nhận được thanh toán từ bảo hiểm y tế của bệnh nhân hoặc Medicaid.

 

Làm thế nào để bệnh nhân có thể biết được liệu họ có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo luật chăm sóc từ thiện của Washington hay không?

Bảng tính phía trên có thể cho quý vị biết liệu mình đủ điều kiện hay không, nhưng đơn giản hơn là quý vị chỉ cần hỏi bệnh viện. Tuy nhiên bệnh nhân không cần phải làm như vậy. Theo luật của tiểu bang, các bệnh viện phải đưa ra thông báo về khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc từ thiện cho bệnh nhân bằng lời nói và văn bản, đồng thời sàng lọc bệnh nhân đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc từ thiện trước khi có ý định thu tiền từ các khoản chi phí tự trả của bệnh nhân. 

 

Sẽ ra sao nếu tôi có con cái đã trưởng thành hoặc các thành viên là người trưởng thành khác cùng chung sống với tôi trong hộ gia đình? Tính đủ điều kiện của chúng tôi sẽ được xác định như thế nào?

Các quy định về dịch vụ chăm sóc từ thiện định nghĩa gia đình là “một nhóm gồm hai hoặc nhiều người có quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nhận nuôi chung sống với nhau.” Điều này có nghĩa là thu nhập của các thành viên là người trưởng thành trong gia đình sống cùng nhau có thể được xem xét trong đơn đăng ký dịch vụ chăm sóc từ thiện. Hãy luôn đảm bảo giải thích tình trạng cá nhân của quý vị với bệnh viện trong đơn đăng ký dịch vụ chăm sóc từ thiện vì bệnh viện có thể đưa ra các trường hợp ngoại lệ dựa trên hoàn cảnh cá nhân.

 

Sẽ ra sao nếu bệnh viện không tuân theo luật chăm sóc từ thiện của tiểu bang?

Chúng tôi muốn lắng nghe từ tất cả mọi người nếu có bất kỳ khó khăn nào. Chúng tôi có một nhóm luật sư đang theo dõi vấn đề này và tôi đã nộp một số vụ kiện đối với các bệnh viện với lý do bệnh viện không đảm bảo cho cư dân tiểu bang Washington có thu nhập thấp đủ điều kiện nhận được các khoản chiết khấu mà họ được hưởng hợp pháp. Chúng tôi sẵn sàng hành động nếu các bệnh viện không đề cao nghĩa vụ của họ. Nếu quý vị cho rằng bệnh viện đang không tuân thủ luật, hãy gửi đơn khiếu nại đến chúng tôi tại địa chỉ https://www.atg.wa.gov/file-complaint

 

Washington đã yêu cầu các bệnh viện cung cấp hỗ trợ tài chính trong bao lâu?

Luật chăm sóc từ thiện ban đầu của Washington được thông qua năm 1989, vì vậy khoản hỗ trợ này đã dành cho các bệnh nhân ở Washington trong hơn ba thập kỷ.

 

Có phải các khoản nợ y tế là vấn đề nghiêm trọng đối với rất nhiều người Mỹ?

Đúng là như vậy. Trên toàn quốc, khoảng hai phần ba tổng số cá nhân nộp đơn phá sản cho rằng các vấn đề y tế là yếu tố đóng góp chính và hơn một nửa những khoản thu nợ trong báo cáo tín dụng là các khoản nợ y tế. Việc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc cũng là một vấn đề về công bằng. Các cộng đồng người da màu không được bảo hiểm một cách tương xứng, nhất là họ dễ bị ảnh hưởng nặng nề bởi các khoản chi phí y tế lớn và không lường trước được.