Washington State

Office of the Attorney General

Attorney General

Bob Ferguson

Biết Các Quyền Công Dân Của Quý Vị


Điều Chỉnh Hợp Lý về Mang Thai và Cho Con Bú Sữa Mẹ


Luật Về Quấy Rối Tình Dục


Fair Chance Act (Sử Dụng Thông Tin Tiền Án Tiền Sự Trong Tuyển Dụng Việc Làm)


SB 5160 (Các Biện Pháp Bảo Vệ Người Thuê Nhà, Các Kế Hoạch Thanh Toán Lại)


Chương Trình Thí Điểm Giải Quyết Tranh Chấp về Trục Xuất Khỏi Nhà


Thông Báo Trước 14 Ngày về Việc Thanh Toán Tiền Thuê Nhà hoặc Rời Đi


Tìm hiểu về công việc của Public Counsel trong việc ủng hộ công khai cho khách hàng của các tiện ích được quản lý về điện, khí đốt, nước, cũng như các công ty viễn thông và vận tải.


Luật Chăm Sóc Từ Thiện của Tiểu Bang Washington


Hướng Dẫn Hỗ Trợ Giấy Triệu Tập và Đơn Khiếu Nại Ban Đầu


Dự Luật Nhà Ở 2064 -- Biểu Mẫu Tiết Lộ Khoản Phí Thay Thế cho Tiền Đặt Cọc Đảm Bảo


BIẾT CÁC QUYỀN LỢI CỦA QUÝ VỊ Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản


Báo Cáo Washington Youth Safety and Well-being Tipline - Tháng 11 Năm 2022


Chính Sách Mẫu về Sử Dụng Vũ Lực

Báo Cáo, Điều Tra và Đánh Giá Hành Vi Sử Dụng Vũ Lực Thông Lệ Tốt Nhất

Su Dụng Vũ Lực trong Sự Việc Quản Lý Đám Đông Thông Lệ Tốt Nhất


Kể từ tháng 8 năm 2021, Washington State Attorney General’s Office (AGO, Văn Phòng Tổng Chưởng Lý Tiểu Bang Washington) đã nỗ lực tạo ra chương trình  Washington Youth Safety and Well-being Tipline. Khi đi vào hoạt động, chương trình này sẽ phản hồi nhiều tin báo liên quan đến sự an toàn và chăm sóc sức khoẻ cho thanh thiếu niên, bao gồm bắt nạt, tự sát, đe dọa bạo lực và lạm dụng tình dục. Báo Cáo Washington Youth Safety and Well-being Tipline (Đường Dây Báo Tin về An Toàn và Chăm Sóc Sức Khoẻ cho Thanh Thiếu Niên của Washington) sẽ tóm tắt công việc mà AGO đã tiến hành trong năm qua, bao gồm tiến độ của Tipline Advisory Committee (Uỷ Ban Tham Vấn Đường Dây Báo Tin), công việc tiếp cận và gắn kết cũng như tầm nhìn của thanh thiếu niên đối với chương trình.


Phòng Bảo Vệ Môi Trường của Tổng Chưởng Lý


Kế Hoạch Gắn Kết Cộng Đồng về Công Bằng Môi Trường được Rút Ngắn của AGO


Kế Hoạch Thực Hiện Công Bằng Môi Trường của AGO


 

Nếu quý vị cần dịch vụ thông dịch hoặc dịch thuật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số (360) 753-6200 và yêu cầu đường dây hỗ trợ ngôn ngữ.

Quý vị có điều gì khiếu nại liên quan đến doanh nghiệp hoặc nơi cung cấp dịch vụ không? Hãy gọi cho Trung Tâm Trợ Giúp Người Tiêu Dùng của chúng tôi ở số 1-800-551-4636 hoặc 1-206-464-6684; 1.800.833.6388 (Dịch Vụ Tiếp Âm của Washington dành cho người khiếm thính).