Washington State

Office of the Attorney General

Attorney General

Bob Ferguson

Tổng Quan

Đơn Vị Public Counsel (Tư Vấn Công) thuộc Attorney General’s Office (AGO, Văn Phòng Tổng Chưởng Lý) của Tiểu Bang Washington là người đại diện cho khách hàng của các công ty tiện ích thuộc sở hữu của nhà đầu tư do tiểu bang quản lý về các vấn đề trước Washington Utilities and Transportation Commission (WUTC, Ủy Ban Giao Thông và Tiện Ích Washington), tòa án tiểu bang và cơ quan lập pháp. Nhiệm vụ hướng dẫn của chúng tôi là đảm bảo các tiện ích được quản lý sẽ tính phí công bằng và hợp lý, đồng thời cung cấp dịch vụ an toàn và tin cậy. Các tiện ích được quản lý bao gồm các công ty viễn thông như Lumen Technologies (CenturyLink) và Frontier; các công ty điện và khí đốt như Puget Sound Energy, Avista Utilities và PacifiCorp; và các công ty khí đốt như Northwest Natural và Cascade Natural Gas.  Đơn vị Public Counsel cũng tham gia hoặc được luật pháp cho phép tham gia các vấn đề về nước, giao thông và đường ống trước WUTC. Nhóm của chúng tôi bao gồm ba luật sư, bốn chuyên gia phân tích quy định, một trợ lý luật sư và hai trợ lý pháp lý.

Thông Tin Cơ Bản về Public Counsel

Cơ quan lập pháp đã chỉ đạo AGO để “đại diện và trình diện trước người dân tiểu bang Washington” trong các vấn đề pháp lý theo Tiêu Đề 80 và 81 của Revised Code of Washington (RCW, Bộ Luật Sửa Đổi Washington).  (RCW 80.01.100, 80.04.510 và 81.04.500.)  Đơn Vị Public Counsel (Tư Vấn Công) đại diện cho các khách hàng dân cư và doanh nghiệp nhỏ của các tiện ích về điện, khí đốt tự nhiên và viễn thông đang hoạt động tại Washington do tiểu bang quản lý. Public Counsel không tham gia các vấn đề liên quan đến các tiện ích thuộc sở hữu công như Seattle City Light hoặc Snohomish Public Utility District, vì các tiện ích này không do tiểu bang quản lý. Public Counsel có thẩm quyền theo luật định để đại diện cho công chúng về các vấn đề giao thông, đường ống và nước trước Washington Utilities & Transportation Commission (WUTC, Ủy Ban Giao Thông và Tiện Ích Washington), bao gồm các vấn đề có ảnh hưởng lớn đến an toàn công cộng.

Đối với các tiện ích, Public Counsel sẽ ủng hộ công khai thay mặt cho khách hàng trong các trường hợp trước WUTC liên quan đến giá dịch vụ tiện ích, việc mua bán và sáp nhập, chương trình tiết kiệm năng lượng, chất lượng dịch vụ và các vấn đề chính sách khác. Nếu một tiện ích được quản lý muốn thay đổi mức giá tính cho khách hàng, Public Counsel sẽ điều tra yêu cầu của Công Ty và thường giữ lại các nhân chứng có chuyên môn để phân tích mức điều chỉnh giá được yêu cầu. Public Counsel sẽ gửi lời khai bằng văn bản của các nhân chứng có chuyên môn, kiểm tra chéo nhân chứng có chuyên môn của các bên khác và nộp bản tóm tắt pháp lý thay mặt khách hàng.

Public Counsel tham gia quá trình lập quy định của WUTC bằng cách nêu ý kiến về các quy định dự thảo của cơ quan và đưa ra khuyến nghị về chính sách. Public Counsel cũng tham gia các nhóm tư vấn và chính sách kỹ thuật được thành lập bởi UTC hoặc các tiện ích, tìm kiếm sự xem xét của cơ quan tư pháp đối với các quyết định của Ủy Ban khi thích hợp và có thể cung cấp hướng dẫn cho Cơ Quan Lập Pháp và các nhà hoạch định chính sách khác.

Public Counsel không bố trí nhân viên trả lời các khiếu nại hoặc thắc mắc của cá nhân. Chúng tôi khuyến khích những người tiêu dùng muốn được hỗ trợ cụ thể (ví dụ: một dịch vụ cụ thể hoặc khiếu nại về thanh toán) hãy liên hệ với Consumer Protection and Communications Section (Bộ Phận Giao Tiếp và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng) của WUTC. Quý vị có thể gọi cho họ qua số 1-888-333-WUTC (9882), gửi email tới comments@utc.wa.gov hoặc gửi thư tới UTC theo địa chỉ P.O. Box 47250, Olympia, WA 98504.

Citizen Advisory Committee

Khi cựu Attorney General Ken Eikenberry thành lập Public Counsel vào năm 1983, ông cũng đã thành lập Citizen Advisory Committee (CAC, Ủy Ban Tư Vấn Công Dân) để thu hút sự tham gia của các thành phần quan trọng của công chúng.  Thành viên CAC bao gồm các doanh nghiệp nhỏ, những người có thu nhập thấp, cơ sở chăm sóc người già và dài hạn, các nhóm về môi trường, lao động và nông nghiệp và họ đại diện cho các lợi ích khác nhau trên toàn tiểu bang.  CAC cung cấp thông tin về những quan tâm và lo ngại của họ cho Public Counsel. CAC họp với Public Counsel hàng quý để thảo luận về các vấn đề UTC ảnh hưởng đến lĩnh vực được đại diện.

Nếu tổ chức của quý vị quan tâm đến công việc của CAC, vui lòng gửi email tới utilities@atg.wa.gov.

Thông Tin từ Công Chúng

Cơ Hội để Đưa Ra Ý Kiến Công Chúng

Washington Utilities and Transportation Commission (WUTC, Ủy Ban Giao Thông và Tiện Ích Washington) tìm kiếm ý kiến từ công chúng khi đưa ra quyết định về giá, dịch vụ và hồ sơ chính sách. Tiếng nói của quý vị có thể tạo nên sự khác biệt. Các ý kiến có thể được đưa ra trực tiếp, tại phiên điều trần ý kiến công chúng, tại cuộc họp mở, bằng văn bản hoặc bằng cách gửi biểu mẫu ý kiến trực tuyến. Trong các trường hợp WUTC quan trọng, tất cả ý kiến bằng văn bản và bằng miệng đều được đưa vào hồ sơ chứng cứ cho trường hợp đó.

Đưa Ra Ý Kiến Như Thế Nào

Ý kiến của người tiêu dùng về các trường hợp giá, sáp nhập, lập quy định, cuộc họp mở và các trường hợp khác sẽ cung cấp thông tin đầu vào có giá trị cho Washington Utilities and Transportation Commission (WUTC, Ủy Ban Giao Thông và Tiện Ích Washington) khi họ ra quyết định.  Khi đưa ra ý kiến, quý vị nên bao gồm Số Hồ Sơ UTC của vấn đề mà quý vị đang nêu ý kiến. Quý vị có thể gửi ý kiến của mình bằng cách liên hệ với WUTC:

 • Bằng văn bản tới địa chỉ: P.O. Box 47250, Olympia, WA 98504-7250

Vui lòng bao gồm địa chỉ gửi lại hồ sơ và mô tả về hồ sơ;

 • Qua email tới comments@utc.wa.gov;
 • Trực tuyến bằng cách nhấp vào đây; hoặc
 • Gọi số điện thoại miễn phí 1-888-333-WUTC (9882).

Phiên Điều Trần Mang Lại Điều Gì

Các Ủy Viên (một ủy ban gồm ba thành viên do Thống Đốc bổ nhiệm và được Washington State Senate (Thượng Viện Tiểu Bang Washington) xác nhận) có thể đến khu vực dịch vụ của Công Ty để thu thập ý kiến công chúng và đóng góp ý kiến tại Phiên Điều Trần Ý Kiến Công Chúng. Quý vị không cần phải là một chuyên gia về quy định tiện ích để đóng góp ý kiến, nhưng chỉ cần mô tả đơn giản về việc đề xuất của Công ty đang được đề cập sẽ tác động đến quý vị như thế nào. Ý kiến công chúng rất quan trọng đối với Ủy Viên vì những người thanh toán các khoản phí có thông tin có giá trị về chất lượng dịch vụ của công ty.  Quý vị có thể tham dự phiên điều trần để quan sát hoặc có thể chọn đưa ra ý kiến bằng miệng trước các Ủy Viên. Quý vị sẽ tuyên thệ và thư ký tòa án sẽ ghi lại những gì quý vị nói.  Sau đó, các ý kiến sẽ trở thành một phần của hồ sơ chứng cứ. 

Thông Tin về các Trường Hợp Giá và Phiên Điều Trần

 • Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các trường hợp giá và quy trình tính giá bằng cách truy cập trang Quy Trình Pháp Lý của WUTC.
 • Quý vị có thể xem lại các trường hợp hoạt động quan trọng trêntrang phiên điều trầncủa WUTC.
 • Quý vị có thể xem lại lịch Cuộc Họp Mở trên trang cuộc họp mởcủa WUTC.
 • Để tìm hiểu thêm về quy trình lập quy định, hãy truy cập trang của WUTC về quy trình lập quy định.  
 • Ngoài ra, hãy kiểm tra lịch của WUTC về các thông tin sắp tới để luôn được cập nhật!

Tờ Thông Tin Trường Hợp của Public Counsel

Washington Utilities and Transportation Commission (WUTC, Ủy Ban Giao Thông và Tiện Ích Washington) thỉnh thoảng sẽ lên lịch Phiên Điều Trần Ý Kiến Công Chúng trong quá trình tố tụng của các trường hợp khác nhau. Public Counsel (Tư Vấn Công) sẽ chuẩn bị các tờ thông tin trường hợp cho khách hàng và các thành viên công chúng, những người muốn tham gia các phiên điều trần công khai này. Do hạn chế của COVID-19, các phiên điều trần ý kiến công chúng chỉ diễn ra trực tuyến tại thời điểm này. Khách hàng và công chúng có thể tham dự qua điện thoại hoặc máy tính bằng cách sử dụng thông tin được liên kết tại đây.

Hỗ Trợ Người Tiêu Dùng

Khiếu Nại về Các Dịch Vụ Tiện Ích Được Quản Lý (Viễn Thông, Khí Đốt và Điện)Washington Utilities and Transportation Commission (WUTC, Ủy Ban Giao Thông và Tiện Ích Washington) quy định mức giá và dịch vụ của các công ty tiện ích và vận tải thuộc sở hữu của tư nhân hoặc nhà đầu tư. Chúng bao gồm các công ty như Avista, Puget Sound Energy, PacifiCorp, Cascade Natural Gas và NW Natural Gas. Các chuyên gia bảo vệ người tiêu dùng của WUTC có thể hỗ trợ giải quyết các tranh chấp về thanh toán, khiếu nại dịch vụ, thông báo ngắt kết nối, v.v. Xin lưu ý rằng WUTC không nhận khiếu nại về Public Utility District (PUD, Khu Tiện Ích Công Cộng) hoặc các tiện ích thành phố. Nếu dịch vụ của quý vị được cung cấp bởi Public Utility District hoặc tiện ích thành phố, quý vị sẽ cần liên hệ với nhà cung cấp của mình để được hỗ trợ. Để biết danh sách chi tiết các khiếu nại mà UTC sẽ chấp nhận, vui lòng đọc Khi Nào Cần Gọi Cho Ủy Ban.

Khiếu Nại về Các Dịch Vụ Tiện Ích Không Được Quản Lý

Các tiện ích được vận hành như Public Utility District (PUD, khu tiện ích công cộng), hợp tác xã (Co-op) và các tiện ích thành phố không do WUTC quản lý và Đơn Vị Public Counsel (Tư Vấn Công) không tham gia các vấn đề liên quan đến các loại tiện ích này. Các khách hàng của PUD, tiện ích thành phố hoặc hợp tác xã nên liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp của họ nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thanh toán hoặc chất lượng dịch vụ.  

PUD là các tập đoàn thành phố được điều hành bởi các ủy viên PUD, những người được bầu bởi người dân cư trú trong một khu vực. Nếu quý vị có khiếu nại liên quan đến PUD, hãy liên hệ với Hội Đồng Quản Trị Ủy Viên của PUD tại địa phương của quý vị.

Các Công Ty Điện Lực Thành Phố, chẳng hạn như Seattle City Light, được sở hữu và điều hành bởi một thành phố. Khiếu nại về những loại tiện ích này nên được chuyển đến ban quản lý thành phố, thường là hội đồng thành phố, hoặc quý vị có thể liên hệ trực tiếp với công ty tiện ích đó.

Các Hợp Tác Xã được sở hữu bởi các thành viên của họ. Nói chung, các cá nhân xây dụng hợp tác xã khi họ sống bên ngoài khu vực phục vụ của nhà cung cấp điện khác. Khiếu nại nên được gửi trực tiếp đến hợp tác xã hoặc Trung Tâm Tài Nguyên Người Tiêu Dùng tại Attorney General’s Office (AGO, Văn Phòng Tổng Chưởng Lý).

Gửi Khiếu Nại với UTC

 • Gọi tới số điện thoại miễn phí 1-888-333-WUTC (9882);
 • Nộp biểu mẫu khiếu nại điện tử tại đây;
 • Email tới consumer@utc.wa.gov; hoặc
 • Gửi thư cho UTC tới địa chỉ P.O. Box 47250, Olympia, WA 98504.

Hỗ Trợ về Hóa Đơn Sử Dụng Năng Lượng

Tiết kiệm là cách trực tiếp và thường đơn giản để giảm chi phí sử dụng năng lượng. WUTC đưa ra các lời khuyên về cách tiết kiệm năng lượng tại nhà quý vị. Nhiều tiện ích khí đốt và điện do nhà đầu tư sở hữu cung cấp chương trình tiết kiệm năng lượng cho khách hàng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, tiết kiệm sử dụng năng lượng là không đủ để trang trải cuộc sống.

Nhiều cư dân Washington phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn về tài chính và cần được giúp đỡ. Các tiện ích thường có sẵn ngân quỹ để giúp giảm gánh nặng hóa đơn sử dụng năng lượng hàng tháng cho những khách hàng có mức thu nhập đủ tiêu chuẩn. Hãy liên hệ với công ty tiện ích nếu quý vị gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn điện hoặc khí đốt tự nhiên. Ngoài ra, Low Income Home Energy Assistance Program (Chương Trình Hỗ Trợ Năng Lượng cho Gia Đình Thu Nhập Thấp) của Washington cũng cung cấp hỗ trợ liên bang cho khách hàng sử dụng năng lượng đáp ứng các yêu cầu về thu nhập và yêu cầu đủ điều kiện khác. Trang web của Energy Assistance Program cung cấp thông tin về việc hỗ trợ giá trên cơ sở từng quận, bao gồm các tiện ích thành phố, hợp tác xã và các tiện ích được quản lý.

Ngoài ra, chương trình thanh toán ngân sách cũng giúp giảm gánh nặng về các hóa đơn năng lượng cao hơn trong mùa đông bằng cách tính phí cố định hàng tháng cho khách hàng dựa trên mức sử dụng trung bình.

Hỗ Trợ Điện Thoại

Quý vị có thể khó đọc và hiểu được các hóa đơn điện thoại. Hướng Dẫn về Hóa Đơn Điện Thoại này giúp giải thích các dịch vụ, phí, lệ phí và thuế mà quý vị có thể thấy trên hóa đơn điện thoại cố định của mình.

Có Lifeline Program (Chương Trình Lifeline) dành cho những khách hàng có thu nhập đủ điều kiện. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Federal Communications Commission (FCC, Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang).

Thông Tin Chung về Người Tiêu Dùng

Washington Utilities and Transportation Commission (WUTC, Ủy Ban Giao Thông và Tiện Ích Washington) cung cấp các nguồn trợ giúp bổ sung cho người tiêu dùng trong Ấn Phẩm Người Tiêu Dùng, trả lời nhiều câu hỏi thường gặp liên quan đến các công ty điện, khí đốt, điện thoại và nước do WUTC quản lý.

Ngoài ra, Federal Communications Commission (FCC, Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang) cũng cung cấp thông tin và hỗ trợ có giá trị cho khách hàng. Consumer & Governmental Affairs Bureau (CGB, Cục Người Tiêu Dùng & Các Vấn Đề Chính Phủ) của FCC phát triển và thực hiện các chính sách dành cho người tiêu dùng của Ủy Ban, bao gồm cả quyền tiếp cận cho người khuyết tật. CGB là người đại diện công khai của FCC thông qua hoạt động tiếp cận và giáo dục, cũng như thông qua Trung Tâm Người Tiêu Dùng, có trách nhiệm trả lời các thắc mắc và khiếu nại của người tiêu dùng.

FCC có thẩm quyền đối với các dịch vụ viễn thông, internet, radio, vệ tinh, truyền hình và truyền hình cáp và điện thoại di động. CGB cũng duy trì quan hệ đối tác hợp tác với chính quyền tiểu bang, địa phương và bộ lạc trong các lĩnh vực quan trọng như chuẩn bị và triển khai khẩn cấp các công nghệ mới. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào đây.

Liên Hệ với Chúng Tôi

Thắc Mắc về Public Counsel

Vui Lòng Lưu Ý: Đơn Vị Public Counsel (Tư Vấn Công) thuộc Attorney General's Office (AGO, Văn Phòng Tổng Chưởng Lý) của Tiểu Bang Washington đại diện cho lợi ích của khu dân cư và doanh nghiệp nhỏ trong quá trình tố tụng về tiện ích trước Washington Utilities and Transportation Commission (WUTC, Ủy Ban Giao Thông và Tiện Ích Washington). Chỉ các tiện ích về điện thoại, điện và khí đốt tự nhiên do tiểu bang quản lý và thuộc sở hữu của nhà đầu tư hoặc cổ đông và do đó có sự tham gia của Public Counsel; văn phòng không có thẩm quyền giải quyết vấn đề cho khách hàng của các tiện ích thuộc sở hữu công (ví dụ: Public Utility District (PUD, Khu Tiện Ích Công Cộng), hợp tác xã và tiện ích thành phố như Seattle City Light).

Ngoài ra, Public Counsel không bố trí nhân viên trả lời các khiếu nại hoặc thắc mắc có bản chất sự việc riêng lẻ (ví dụ: khiếu nại về dịch vụ hoặc thanh toán cụ thể). Khách hàng của các tiện ích được quản lý muốn nộp đơn khiếu nại thì nên liên hệ với WUTC.

Các thắc mắc chung về quy định của các tiện ích công cộng hoặc sự tham gia của Public Counsel trong quá trình tố tụng UTC có thể được chuyển đến:

Attorney General's Office
Public Counsel Unit
800 Fifth Ave. Suite 2000
Seattle, WA. 98104-3188

Điện thoại: (206) 464-7744
Fax: (206) 464-6451
Email: utility@atg.wa.gov