Washington State

Office of the Attorney General

Attorney General

Bob Ferguson

Alamin Ang Iyong Mga Karapatang Sibil


Mga Karapatan sa Akomodasyon ng Mga Manggagawang Buntis


Batas Sa Seksuwal Na Panliligalig


Fair Chance Act (Paggamit ng Impormasyon sa Kriminal na Rekord sa Pagkuha sa Trabaho)


SB 5160 (Mga Proteksiyon para sa Mga Nangungupahan, Mga Plano sa Pagbabayad)


Pangunang Programa sa Paglutas ng Pagpapaalis


Labing-apat na Araw na Abiso para Magbayad ng Upa o Lumisan sa Gusali


Alamin ang tungkol sa ginagawa ng Public Counsel upang isulong ang kapakanan ng mga customer ng mga pinangangasiwaang utility ng koryente, gas, tubig, at ng mga kompanya ng telecommunications at transportasyon.


Batas sa Charity Care ng Estado ng Washington


Tagubilin para sa Paghahain ng Orihinal na Pagpapatawag at Pagrereklamo


Batas ng Kongreso 2064 -- Form ng Pagsisiwalat tungkol sa Fee na Kapalit ng Depositong Panseguridad


ALAMIN ANG MGA KARAPATAN MO Pangangalaga sa Kalusugang Panreproduksiyon


Ulat ng Washington Youth Safety and Well-being Tipline - Nobyembre 2022

Mula pa noong Agosto 2021, ang Washington State Attorney General’s Office (AGO, Tanggapan ng Punong Abogado ng Estado ng Washington) ay nagsikap nang magawa ang programang Washington Youth Safety and Well-being Tipline. Kapag naka-live, matutugunan ng programang ito ang maraming iba't ibang tip kaugnay ng kaligtasan at kagalingan ng kabataan, kasama na ang pambu-bully, marahas na pagbabanta, at seksuwal na pang-aabuso. Ang Ulat ng Washington Youth Safety and Well-being Tipline (Tipline para sa Kaligtasan at Kagalingan ng Kabataan) ay buod ng trabahong isinagawa ng AGO sa nakalipas na taon, kasama na ang progreso ng Tipline Advisory Committee (Komiteng Tagapayo sa Tipline), outreach at pakikipag-ugnayan, at bisyon ng kabataan para sa programa.


Modelong Patakaran sa Paggamit ng Puwersa 

Pag-uulat, Pagsisiyasat, at Pagsusuri ng Paggamit sa Puwersa Mahuhusay na Kasanayan

Paggamit ng Pisikal na Puwersa sa mga Insidente ng Pangangasiwa ng Lupon ng TaoMahuhusay na Kasanayan


Sangay para sa Pagprotekta ng Kapaligiran ng Punong Abogado

 

Kung kailangan mo ng mga serbisyo ng interpretasyon o pagsasaling-wika, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa (360) 753-6200 at hilingin ang linya para sa wika.

Mayroon ka bang reklamo na kinasasangkutan ng isang negosyo o isang service provider? Tawagan ang aming Consumer Resource Center sa 1-800-551-4636 o 1-206-464-6684; 1.800.833.6388 (Washington State Relay Service para sa may kapansanan sa pandinig).