Washington State

Office of the Attorney General

Attorney General

Bob Ferguson

ដឹងព សិទ្ធិ ពលរដ្ឋរបស់អ្នក


ការសម្របសម្រួលដល់ការមានផ្ទៃពោះនិងការបំបៅដោះកូន


ច្បាប់ស្តីពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទ


Fair Chance Act (ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន​លិខិតថ្កោលទោស​នៅក្នុងការ​ទទួល​ឲ្យចូលបម្រើការងារ)


SB 5160 (ការការពារអ្ននកជួួល, ផែនការទូូទាត់ស់ ងប្រា�ក់់)


កម្មម វិធីិីស្វែែងរកដំំណោះ�ះស្រា�យលើើការបណ្ដេេ ញចេ�ញ


កម្មមវិិធីីស្វែ


ស្វែងយល់​អំពី​ការងារ​របស់ Public Counsel ក្នុង​ការ​តស៊ូ​មតិ​សម្រាប់​អតិថិជន​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី ហ្គាស ទឹក ក៏ដូចជា​ក្រុមហ៊ុន​ទូរគមនាគមន៍ និង​ដឹកជញ្ជូន​ផង​ដែរ។


ច្បាប់ស្ដីពីការថែទាំដោយក្ដីសប្បុរសនៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន


ការណែនាំអំពីការផ្ដល់សេវាដីកាកោះ និងបណ្ដឹងដើម


សេចក្ដីព្រាងច្បាប់លេខ 2064 -- ថ្លៃសេវាជំនួសប្រាក់តម្កល់ ទម្រង់បែបបទផ្ដល់ព័ត៌មាន


របាយការណ៍ Washington Youth Safety and Well-being Tipline - ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022

​​តាំងពីខែសីហា ឆ្នាំ 2021 មក Washington State Attorney General’s Office (AGO, ការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញា) នៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន បាននិងកំពុងធ្វើការដើម្បីបង្កើតកម្មវិធី Washington Youth Safety and Well-being Tipline។ នៅពេលដំណើរការ កម្មវិធីនេះនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការរាយការណ៍សម្ងាត់ច្រើនប្រភេទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពយុវជន រួមមានការសម្លុតធ្វើបាប ការធ្វើអត្តឃាត ការគំរាមប្រើអំពើហិង្សា និងការបំពានផ្លូវភេទ។ របាយការណ៍ Washington Youth Safety and Well-being Tipline (ខ្សែទូរសព្ទរាយការណ៍សម្ងាត់អំពីសុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពយុវជននៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន) ផ្ដល់សេចក្ដីសង្ខេបអំពីការងារដែលការិយាល័យ AGO បានធ្វើនៅឆ្នាំកន្លងទៅ ដែលរួមមានវឌ្ឍនភាពរបស់ Tipline Advisory Committee (គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់នៃខ្សែទូរសព្ទរាយការណ៍សម្ងាត់) ការងារផ្សព្វផ្សាយដល់មូលដ្ឋាននិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ព្រមទាំងចក្ខុវិស័យរបស់យុវជនសម្រាប់កម្មវិធីនេះ។


គោ�លការណ៍៍ ស្ដ�ពី� គំ�រូគោ�����ស្ដី់កម្លាំំ �ង

ការអនុុវត្តតប្រ�សើ�របំំផុុត សម្រា�ប់់ការរាយការណ៍៍ ការស៊ើ��ប អង្កេ�ត និិងការ ត្រួ��តពិិនិិត្យយលើ�ការប្រើ��កម្លាំំ

សម្រាម្លាំងដែលអាចគ្រោះថ្នា�ប់់ការប្រើ��កម្លាំំ ង� កាយក ក្នុុ�ងហេ�តុុការណ៍៍គ្រ�ប់់គ្រ�ង មនុុស្សសកកកុុញ 


ដងអពសទរបសេលាកអកឹំីិ្ធិ់្នការែថទាសខភាពបនពជំុ្តូ


ង្គភាពការពារបរិស្ថានរបស់អគ្គរដ្ឋអាជ្

 

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសេវាបកប្រែឯកសារ ឬបកប្រែផ្ទាល់មាត់ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ (360) 753-6200 ហើយសួររកខ្សែទូរសព្ទផ្នែកភាសា។

តើអ្នកមាន​ការប្ដឹង​ទាក់ទងនឹង​អាជីវកម្ម ឬ​អ្នកផ្ដល់សេវាកម្ម​ឬទេ?  សូមហៅទៅមជ្ឈមណ្ឌល​ធនធាន​អតិថិជន​របស់​យើងតាមលេខ 1-800-551-4636 ឬ 1-206-464-6684; 1.800.833.6388 (សេវាកម្ម​បញ្ជូន​បន្ត​របស់​រដ្ឋ Washington សម្រាប់​អ្នក​កម្សោយ​ការស្ដាប់)។