Washington State

Office of the Attorney General

Attorney General

Bob Ferguson

ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ


ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟਫਿਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ


ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ


FAIR CHANCE ACT (ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ)


SB 5160 (ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾ)


ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਐਵਿਕਸ਼ਨ ਰਿ ਜ਼ੋਲਿ ਊਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗ੍ ਰਾ੍ ਮ


ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਗਹਾ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਲਈ ਚੌਦਾਂ-ਕਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋ ਕਿਸ


ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦਾ ਚੈਰਿਟੀ ਕੇਅਰ ਕਨੂੰਨ


ਅਸਲ ਸ਼ਿੰ ਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਰਦੇ਼ਿ


ਹਾਊਸ ਬਿੱਲ 2064 -- ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਫਾਰਮ

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ (360) 753-6200 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਹੋ।