Washington State

Office of the Attorney General

Attorney General

Bob Ferguson

OLYMPIA — Tổng Chưởng Lý Bob Ferguson đang cung cấp hướng dẫn cho các khách hàng sử dụng dịch vụ tiện ích có các khoản nợ quá hạn và đang gặp nguy cơ bị ngừng dịch vụ tiện ích. Lệnh tạm hoãn ngừng cung cấp dịch vụ tiện ích trên toàn tiểu bang sẽ hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 9.
OLYMPIA — Sau khi lệnh tạm hoãn tịch thu nhà hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 7, Tổng Chưởng Lý Bob Ferguson hiện đang cung cấp hướng dẫn và nguồn lực hỗ trợ cho các chủ nhà ở Washington về các dịch vụ tư vấn nhà ở có thể sử dụng. Ông Ferguson khuyến khích các chủ nhà cần phải hành động ngay để tìm hiểu về các tùy chọn sau lệnh tạm hoãn nào mà họ có thể có dựa trên kiểu khoản vay của họ. Các nhân viên tư vấn về nhà ở có thể hỗ trợ các chủ nhà tìm hiểu các chương trình hỗ trợ và quy tắc mới của liên bang, có hiệu sau khi kết thúc tháng 8 nhằm giúp họ giữ được căn nhà của mình.

Topic: